Praca tymczasowa w świetle przepisów prawa

Data dodania: 14.12.2015


Forma zatrudnienia jaką jest praca tymczasowa spotyka się z mieszanymi uczuciami ze strony kandydatów na pracowników. Często jest kojarzona jedynie z niewiele wnoszącymi pracami wykonywanymi w określonym czasie, które nie przynoszą pracownikowi zbyt wiele korzyści. Czy aby na pewno tak jest i co o pracy tymczasowej mówi polskie prawo?

Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy i delegowany do wykonywania obowiązków dla klienta agencji, czyli pracodawcy-użytkownika. Agencja i pracodawca zawierają między sobą umowę, w której ustalają między innymi wymagania jakie powinien spełniać kandydat na określone stanowisko, zakres obowiązków, jakie ma wykonywać pracownik tymczasowy, planowy okres zatrudnienia wraz z określeniem wymiaru czasu i miejsca pracy. Agencja powinna dysponować uzyskanymi od pracodawcy ustaleniami dotyczącymi między innymi warunków bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu pracy a także wynagrodzeniu, które będzie przysługiwało pracownikowi tymczasowemu.

W umowie, którą pracownik podpisuje z agencją pracy powinny się znaleźć takie informacje jak: dane stron, rodzaj umowy oraz datę jej zawarcia. Poza tym koniecznie powinny się tam znaleźć zapisy dotyczące tego, kto jest pracodawcą-użytkownikiem a więc gdzie zostanie oddelegowany pracownik oraz warunki zatrudnienia, które określą przede wszystkim wysokość, czas i formę wypłaty wynagrodzenia. Pracownik nie może zostać posłany do wykonywania obowiązków, które w Kodeksie pracy zostały uznane za szczególnie niebezpieczne oraz w formie zastępstwa innego pracownika, który w danym momencie uczestniczy w strajku. Ostatnim przypadkiem, w którym nie można skorzystać z usług pracownika tymczasowego to sytuacja, w której stosunek pracy z poprzednio zatrudnioną osobą został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników – jeżeli miało to miejsce w ciągu 3 miesięcy poprzedzających planowany termin zatrudnienia pracownika tymczasowego.

Pracownik tymczasowy pod względem formalnym ma takie same prawa jak inne osoby zatrudnione na podstawie stałych umów o pracę. Nie powinny więc mieć miejsca nierówności odnoszących się do wynagrodzeń, warunków socjalnych ani tym bardziej przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Podobnie jest w kwestii urlopów wypoczynkowych, gdyż pracownik tymczasowy ma prawo do wolnego w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc, kiedy pracownik pozostaje jest do dyspozycji pracodawcy – co ważne, niekoniecznie u tego samego. Aby uzyskać prawo do urlopu na żądanie, pracownik musi pozostawać do dyspozycji przez okres minimum 6 miesięcy. Jeżeli natomiast pracownik tymczasowy wykonuje swoje obowiązki przez ponad 6 tygodni ma prawo dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Warto dodać, że jeśli pracodawca naruszy którekolwiek z praw pracownika tymczasowego, które wynika z zasady równego traktowania, pracownik może nawet domagać się od niego odszkodowania.

Są również obowiązki, które pracownik musi wykonywać w ramach podjętego zobowiązania pracy, które w dużym uproszczeniu można zamknąć w stwierdzeniu, że podobnie jak prawa, są one takie same jak obowiązki innych zatrudnionych w tym samym miejscu. Pracownik tymczasowy ma więc taką samą powinność, aby stawiać się do pracy w określonych godzinach i rzetelnie wykonywać swoje zadania, stosując się do poleceń przełożonych. Wśród innych obowiązków należy wymienić między innymi przestrzeganie regulaminu pracy i stosowanie się do przepisów i zasad BHP. Pracownik tymczasowy powinien mieć też na względzie dobro firmy lub przedsiębiorstwa, w którym aktualnie pracuje i dbać o to, aby chronić jego mienie i informacje, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić pracodawcy.
W ostatnim kwartale 2015 roku w Polsce wprowadzono pewne zmiany w przepisach dotyczących pracy tymczasowej. Przede wszystkim usunięto zapis, odnoszący się zakazu kierowania pracowników tymczasowych do pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy dokonywali zwolnień grupowych. Było to o tyle szkodliwe obostrzenie, że w przypadku kiedy przedsiębiorstwo, wskutek przejściowych problemów ekonomicznych musiało podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy z jakąś grupą pracowników a następnie było w stanie poprawić swoje wyniki i potrzebowało w tym celu dodatkowych pracowników, nie mogli sięgnąć po personel tymczasowy. W warunkach początkowej poprawy stanu firmy, pracodawcy niechętnie ryzykują decydując się na stałe zatrudnienia i dzięki tej zmianie mogą skorzystać ze współpracy z agencjami zatrudnienia i tymczasowych pracowników. Inne zmiany to między innymi ułatwienie przy wystawianiu świadectw pracy, które według nowych przepisów można wydawać zbiorczo, za okres pracy do 12 miesięcy, bez obowiązku wydawania pojedynczych dokumentów po każdym rozwiązaniu umowy. Nowe przepisy mówią też o wydłużeniu maksymalnego okresu pracy, w którym pracownik tymczasowy może wykonywać pracę u jednego pracodawcy – zdecydowano się wydłużyć ten czas z 12 do 18 miesięcy.

Oferty pracy tymczasowej można znaleźć między innymi na portalu szukampracy.pl.